Stichting
De Grunneger Sproak
Groningen

 

 

 

 

Jaarverslag 2015

 

 

 

 

 

 


Inhoudsopgave

- Voorwoord
- Doel (visie)
- Doelgroepen
- Bestuur
- Organisatie
- Vrijwilligers
- Externe contacten
- Activiteiten
- Faciliteiten Der Aa-Theater
- Verhuur
- Publiciteit
- Donateurs
- Vooruitblik 2016
 


Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting De Grunneger Sproak. Ook dit jaar kon worden afgesloten met een positief finacieel resultaat. Dit resultaat kon alleen worden gerealiseerd door de enorme inzet van vrijwilligers.

Alle activiteiten van onze eigen theatergroep vonden plaats in ons Der Aa-Theater.  Het aanbod varieerde van korte stukken, een avondvullend stuk, een theaterfestival, tot een Kerstvoorstelling  als afsluiting van het jaar. De publieke belangstelling was bevredigend. Per keer vonden gemiddeld zo’n  zestig mensen de weg naar het theater.

Door anderen werden ca. zestig voorstellingen gegeven, waarvan enkele van zeer hoog niveau. Onder andere 'De Grote Schok'van Theater te Water,  ‘Mijn Tweede’ van het NNT, een reprise van ‘Timber Town Follies’ van St. Peerd, ‘Opera della Casa’, de Werkman-voorstellingen van theatergroep Waark en de Sinterklaasvoorstelling van Circus Santelli zijn hiervan aansprekende voorbeelden.
Als “vaste” gebruiker hield de organisatie van ‘Het Festival Nu’ tien keer haar bijeenkomsten in het theater.
Het Der Aa-Theater was één van de locaties voor Eurosonic/Noorderslag en verder werd de theaterzaal verhuurd voor kleinere activiteiten en repetities. In de tweede helft van 2015 heeft de Stichting SpeelGoud haar theaterfeuilleton 'Uut de Hoogte' in het theater gespeeld.

Het aantal donateurs van de Grunneger Sproak liep iets terug. Daar tegen over staat dat vele nieuwe bezoekers kennis hebben gemaakt met ons theater. Het aantal bezoekers bereikte in december een hoogtepunt toen de tienduizendste bezoeker van 2015 werd ontvangen.

Het pand is in 2015 door de vrijwilligers verder opgeknapt. Het dak van de theaterzaal is vernieuwd en de technische installaties zijn verder uitgebreid.

Ingaande het theaterseizoen 2015/2016 is de horecafunctie in eigen beheer genomen.

De positieve ontwikkelingen in 2015 zowel in financiële zin als in artistieke zin maken, dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Aaldrik Hovius,
bestuursvoorzitter Stichting De Grunneger Sproak

Groningen,   januari 2016


Doel (visie)
Het voornaamste doel van de Stichting Grunneger Sproak – tevens de eigenaar en exploitant van het Der Aa-Theater is het in stand houden en bevorderen van het gebruik van de Groninger taal en cultuur. Dat probeert de stichting te realiseren door in het Der Aa-Theater talloze activiteiten in uiteenlopende vormen te organiseren, zoals:
- toneelstukken, zowel korte als avondvullende, en zowel monologen als dialogen
- muziekvoorstellingen
- voordrachten van gedichten en verhalen.

Daarnaast wil de stichting in het theater andere groepen en individuele personen – zowel op amateur als semiprofessioneel niveau – een laagdrempelig podium bieden tegen een schappelijke vergoeding. Als deze ‘gastgebruikers’ daarbij de Groningse taal bezigen is dat een bijkomend voordeel, maar zeker geen verplichting.Doelgroepen
Behalve op inwoners van de stad en de provincie Groningen die geïnteresseerd zijn in de Groninger taal en cultuur, richt de stichting zich specifiek op de jongere generatie in deze regio. De Stichting Grunneger Sproak wil jongere Groningers enthousiast maken voor de Groninger taal, hen laten ervaren hoe veelzijdig de taal eigenlijk is en hoe mooi en doeltreffend emoties in het Gronings kunnen worden uitgedrukt. Door te kiezen voor toneelproducties met thema’s die jongeren aanspreken én door actief te zoeken naar jonge(re) vrijwilligers die bij het Der Aa-Theater aan de slag willen, hoopt de stichting meer jongeren te interesseren in de Groninger taal en cultuur.Bestuur

Het bestuur van de Stichting Grunneger Sproak bestond aan het eind van 2015 uit drie vrijwilligers, te weten:
dhr. A.H.P. Hovius, algemeen voorzitter
mw. A.F.J.A. Van Vrijberghe de Coningh-Bours, voorzitter van de theatergroep
dhr. P.M.Gerrits, penningmeester
Twee functies, secretaris en voorzitter gebouwbeheergroep binnen het bestuur zijn vacant.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.


Organisatie
De organisatie van de stichting is opgedeeld in twee onderdelen, namelijk de Theatergroep de Grunneger Sproak en de gebouwbeheergroep Der Aa-Theater. Beiden worden aangestuurd door een voorzitter.
Daarnaast kent de organisatie een ondersteunende afdeling (het bureau) die voor beide hoofdgroepen werkzaam is, o.a. administratie, PR, secretariaat en archief.
De horeca-exploitatie is halverwege 2015 in eigen beheer genomen. Hiervoor zijn nieuwe gekwalificeerde barvrijwilligers aangenomen.

 


Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zou het Der Aa-theater niet in stand gehouden kunnen worden; zij zijn echt onontbeerlijk. De huidige vrijwilligers laten door hun grote inzet en motivatie zien dat ze hart hebben voor het theater. Uiteraard werken ook de bestuursleden van de Stichting Grunneger Sproak, eigenaar van het Der Aa-Theater en eindverantwoordelijk voor de organisatie en exploitatie ervan, op vrijwillige basis. 
 
De afgelopen jaren tekenen de verschillende taken, die nodig zijn voor het behoud en de exploitatie van het Der Aa-Theater, zich steeds duidelijker af. Er zijn onder meer vrijwilligers (nodig) voor:
- bestuur
- kaartverkoop
- garderobe
- gebouwbeheer
- PR
- productiebegeleiding
- licht- & geluidstechniek
- websitebeheer
- sociale media
- coördinatie vrijwilligers
 
Momenteel werken er ruim twintig vrijwilligers bij de Stichting Grunneger Sproak/Der Aa-Theater, die zeer uiteenlopende taken vervullen. De inzet per vrijwilliger verschilt sterk. Sommige van hen zetten zich intensief en structureel in, anderen helpen incidenteel.


Externe contacten
De Stichting Grunneger Sproak heeft contact en werkt samen met onder meer:
- Huis van de Groninger Cultuur
- School voor de Kunsten: een mbo-opleiding van het Noorderpoortcollege. 
- Noorderzon Festival
- Noord-Nederlands Toneel
- Theatergezelschap WAARK
- Stichting SpeelGoud
- Stichting Peerd
- Eurosonic/Noorderslag


Activiteiten: eigen producties
Stichting De Grunneger Sproak heeft een eigen theatergroep: Theatergroep de Grunneger Sproak. Eens per theaterseizoen brengt de groep een avondvullend stuk op de planken. Daarnaast speelt de groep jaarlijks een of meer éénakters, monologen of dialogen. De theatergroep speelt zowel in het eigen Der Aa-Theater als elders, in andere accommodaties.
Het afgelopen jaar heeft de groep bijvoorbeeld ’Moeske in de vale’ gespeeld Dit Duitse stuk van Helmut Schmidt (Abend Tango, morgens Fango) is in het Gronings vertaald door de spelers en geregisseerd door Gerard Nijenboer.
Tijdens het door de stichting georganiseerde Grunneger Theoaterfestival in november 2015 heeft de groep het stuk ‘Jong verwelkt’ van Jean MacConell gebracht, vertaald en geregisseerd door Aaldrik Hovius. Deze voorstelling werd door de jury als beste aangewezen.
Momenteel is de theatergroep Grunneger Sproak bezig met het instuderen van het stuk 'De flat van Jet' van Haye van der Heyden. Voorstellingen hiervan worden gegeven in maart 2016.

Faciliteiten Der Aa-Theater
Het Der Aa-theater heeft een theaterzaal te huur met een capaciteit van 130 zitplaatsen bij een reguliere toneelvoorstelling. In deze zaal ligt een parketvloer, waardoor de zaal – zo leert de ervaring – ook uitermate geschikt is voor dansvoorstellingen en dansdemonstraties. In de theaterzaal zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk; sinds enige tijd beschikt het theater (met dank aan het NNT) over demontabele tribunes. De zaal is ook te huur als repetitieruimte.

Daarnaast beschikt het Der Aa-Theater over een (kleinere) achterzaal, die geschikt is voor vergaderingen, repetities en sinds kort eveneens voor een voorstelling voor een klein publiek.

Bovengenoemde zalen zijn zowel overdag als ’s avonds te huur. Daarnaast is het mogelijk te exposeren in het theater. Kijk voor nadere informatie over de zaalverhuur, technische gegevens, (expositie)mogelijkheden en huurprijzen op een van onze sites: www.deraatheater.nl en www.degrunnegersproak.com.


Verhuur
Er is een duidelijke toename te zien in de verhuur van de zalen in het Der Aa-Theater. De verhuur van de zalen vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting en het theater. De stichting krijgt geen structurele subsidie. Naast de zaalverhuuropbrengst heeft de stichting inkomsten uit de horecavoorziening in het theater, die zoals eerder opgemerkt in eigen beheer door vrijwilligers wordt geexploiteerd. De  zogenaamde beheerderswoning (Akerkstraat 11a) is verhuurd

De verhuur laat een grote diversiteit aan huurders zien. Naast studentenverenigingen en middelbare scholen die de theaterzaal afhuren voor hun jaarlijkse uitvoering, weten andere amateurgezelschappen het Der Aa-Theater in toenemende mate te vinden als podium voor hun voorstelling.
De grootste publiekstrekker was wel de theaterfeuilleton 'Uut de Hoogte' van de stichting SpeelGoud die in oktober 2015 van start ging en die in 2016 een vervolg zal krijgen.
Andere voorbeelden van de invulling van de zalen in 2015:
- Voor de vijfde keer op rij werd de theaterzaal gebruikt als nazit-locatie voor deelnemers aan
   hardloopevenement de 4 mijl van Groningen.
- Sinds drie jaar biedt de theaterzaal ruimte aan de maandelijkse avond van Het Festival Nu,
   met o.a. workshops meditatie, dansmeditatie en muziek. 
In dit verband mag ook de toenemende samenwerking met theatergezelschap WAARK niet onvermeld blijven. Dit gezelschap heeft in het kader van het 'Werkmanjaar'een aantal fraaie en vrijwel uitverkochte theatervoorstellingen gebracht van 'Ik ga naar Tahiti'. 
Ook de voorstellingen 'De Grote Schok' vanTheater te Water in maart 2015 mogen niet onvermeld blijven. Een voorstelling over gewone mensen tegen de ongewone achtergrond van de aardbevingen in Groningen.


Publiciteit
Om publiek naar de eigen activiteiten en voorstellingen in het  Der Aa-Theater te trekken, gebruikt de stichting de volgende kanalen en communicatiemiddelen:
- nieuwsbrief, maandelijks, per e-mail, bij inschrijving
- posters/flyers van programma in een oplage van enkele honderden in stad en provincie
- websites van de Grunneger Sproak en Der Aa-Theater en Facebook. 
- contacten met lokale media zoals o.a. lokale radiomakers, RTV Noord en via Uitservice
  aankondiging in alle regionale kranten.


Donateurs
De stichting had in 2015 30 donateurs die € 16,-- per persoon betaalden. Donateurs hebben recht op gratis entree bij twee activiteiten van de Theatergroep De Grunneger Sproak en soms korting op de andere activiteiten. Door de gestage terugloop van het aantal donateurs wil het bestuur onderzoeken of het donateurschap vervangen kan worden door een andere wijze van betrokkenheid bij en financiële ondersteuning van de stichting.


 
Vooruitblik 2016

Voor het nieuwe jaar heeft de Stichting De Grunneger Sproak plannen op allerlei vlakken. Deze omvatten onder meer:
- eigen theaterproductie van Stichting De Grunneger Sproak realiseren
- theaterproducties van derden binnenhalen en begeleiden
- expositiebeleid ontwikkelen
- verdere renovatie gebouw verwezenlijken
- het bestuur van de stichting uitbreiden en versterken
- het vrijwilligersbestand uitbreiden en versterken
- donateurschap omzetten in een andere vorm
- regelen dat de stichting voldoet aan de regels voor een culturele ANBI-status