Stichting
De Grunneger Sproak
Groningen

 

 

Jaarverslag 2016

 

 

 

 

Inhoudsopgave


- Voorwoord
- Doel (visie)
- Doelgroepen
- Bestuur
- Organisatie
- Vrijwilligers
- Externe contacten
- Activiteiten
- Faciliteiten Der Aa-Theater
- Verhuur
- Publiciteit
- Donateurs
- Vooruitblik 2017 e.v.


 

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting De Grunneger Sproak. Het jaar kon worden afgesloten met een positief financieel resultaat. Zoals bekend ontvangt de stichting van geen enkele instantie subsidie of financiële bijdragen voor de exploitatie van haar theater aan de Akerkstraat in Groningen. Het goede resultaat, zowel in financiële als in artistieke zin kon worden gerealiseerd door de inzet van vele vrijwilligers.

Alle activiteiten van de theatergroep De Grunneger Sproak vonden plaats in het eigen Der Aa-Theater.  Het aanbod varieerde van korte stukken, een avondvullend stuk en een theaterfestival. Verder werd de traditionele Nijjoarsverziede gehouden en werd het Grunneger Laidjesfestival voor de tweede keer georganiseerd.
De publieke belangstelling was wisselend. Per keer vonden zo’n  zestig à zeventig mensen de weg naar het theater.

Door anderen werden ruim. vijftig voorstellingen gegeven, waarvan enkele van zeer hoog niveau. Onder andere ‘ De nieuwe jas van Ede‘ door Marieke Klooster,’Hoes en Heerd’ van St. Peerd, ‘Opera della Casa’, een reprise van de Werkman-voorstelling van theatergroep Waark en de dansvoorstellingen van Flamenco Rosario zijn hiervan aansprekende voorbeelden. In het kader van Noorderzon werden voorstellingen gegeven door Solace Guess.
Het Der Aa-Theater was één van de locaties voor Eurosonic/Noorderslag en verder werd de theaterzaal verhuurd voor kleinere activiteiten en repetities.
In de eerste helft van het jaar was de  theaterfeuilleton 'Uut de Hoogte' van de Stichting SpeelGoud weer een belangrijke publiekstrekker

Het aantal donateurs van de Grunneger Sproak liep terug. Daar tegen over staat dat vele nieuwe bezoekers kennis hebben gemaakt met ons theater. Het aantal bezoekers in 2016 was angenoeg gelijk aan dat van 2015 toen tienduizend  bezoekers werden ontvangen.
Het pand is in 2016 door de vrijwilligers verder opgeknapt. De technische installaties zijn verder uitgebreid en de noodverlichting is vervangen.
Ingaande het theaterseizoen 2015/2016 is de horecafunctie in eigen beheer genomen. Deze maatregel heeft in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan het positief exploitatieresultaat.

Na een moeilijke aanloop in de beginjaren heeft het bestuur de indruk, dat het  theater zich een plaats heeft veworven  in Groningen en dat de bijna honderdjarige  Grunneger Sproak (2019) de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

 

Aaldrik Hovius,
bestuursvoorzitter Stichting De Grunneger Sproak

Groningen,   juni  2017


 

Doel (visie)


Doelstelling
Het voornaamste doel van de Stichting Grunneger Sproak – tevens de eigenaar en exploitant van het Der Aa-Theater is het in stand houden en bevorderen van het gebruik van de Groninger taal en cultuur. Dat probeert de stichting te realiseren door in het Der Aa-Theater talloze activiteiten in uiteenlopende vormen te organiseren, zoals:
- toneelstukken, zowel korte als avondvullende, en zowel monologen als dialogen
- muziekvoorstellingen
- voordrachten van gedichten en verhalen.

Daarnaast wil de stichting in het theater andere groepen en individuele personen – zowel op amateur als semiprofessioneel niveau – een laagdrempelig podium bieden tegen een schappelijke vergoeding. Als deze ‘gastgebruikers’ daarbij de Groningse taal bezigen is dat een bijkomend voordeel, maar zeker geen verplichting.

Doelgroepen

Behalve op inwoners van de stad en de provincie Groningen die geïnteresseerd zijn in de Groninger taal en cultuur, richt de stichting zich specifiek op de jongere generatie in deze regio. De Stichting Grunneger Sproak wil jongere Groningers enthousiast maken voor de Groninger taal, hen laten ervaren hoe veelzijdig de taal eigenlijk is en hoe mooi en doeltreffend emoties in het Gronings kunnen worden uitgedrukt. Door te kiezen voor toneelproducties met thema’s die jongeren aanspreken én door actief te zoeken naar jonge(re) vrijwilligers die bij het Der Aa-Theater aan de slag willen, hoopt de stichting meer jongeren te interesseren in de Groninger taal en cultuur.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Grunneger Sproak bestond aan het eind van 2016 uit vier vrijwilligers, te weten:
dhr. A.H.P. Hovius, algemeen voorzitter
mw. A.F.J.A. Van Vrijberghe de Coningh-Bours, voorzitter van de theatergroep
dhr. P.M.Gerrits, penningmeester
dhr. H van den Berg, secretaris
De functie voorzitter gebouwbeheergroep binnen het bestuur is vacant.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Organisatie

De organisatie van de stichting is opgedeeld in twee onderdelen, namelijk de Theatergroep de Grunneger Sproak en de gebouwbeheergroep Der Aa-Theater. Beiden worden aangestuurd door een voorzitter.
Daarnaast kent de organisatie een ondersteunende afdeling (het bureau) die voor beide hoofdgroepen werkzaam is, o.a. administratie, PR, secretariaat en archief.
De horeca-exploitatie is halverwege 2015 in eigen beheer genomen. Hiervoor zijn nieuwe gekwalificeerde barvrijwilligers aangenomen.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou het Der Aa-Theater niet in stand gehouden kunnen worden; zij zijn echt onontbeerlijk. De huidige vrijwilligers laten door hun grote inzet en motivatie zien dat ze hart hebben voor het theater. Uiteraard werken ook de bestuursleden van de Stichting Grunneger Sproak, eigenaar van het Der Aa-Theater en eindverantwoordelijk voor de organisatie en exploitatie ervan, op vrijwillige basis. 
Momenteel werken er ruim dertig vrijwilligers bij de Stichting Grunneger Sproak/Der Aa-Theater, die zeer uiteenlopende taken vervullen. De inzet per vrijwilliger verschilt sterk. Sommige van hen zetten zich intensief en structureel in, anderen helpen incidenteel.

De verschillende taken, die nodig zijn voor het behoud en de exploitatie van het Der Aa-Theater betreffen o.a.:
- bestuur
- kaartverkoop
- garderobe
- gebouwbeheer
- PR
- productiebegeleiding
- licht- & geluidstechniek
- websitebeheer
- sociale media
- coördinatie vrijwilligers

 
Externe contacten
De Stichting Grunneger Sproak heeft contact en werkt samen met onder meer:
- Huis van de Groninger Cultuur
- School voor de Kunsten: een mbo-opleiding van het Noorderpoortcollege. 
- Noorderzon Festival
- Noord-Nederlands Toneel
- Theatergezelschap WAARK
- Stichting SpeelGoud
- Stichting Peerd
- Eurosonic/Noorderslag

Activiteiten: eigen producties

Stichting De Grunneger Sproak heeft een eigen theatergroep: Theatergroep de Grunneger Sproak. Eens per theaterseizoen brengt de groep een avondvullend stuk op de planken. Daarnaast speelt de groep jaarlijks een of meer éénakters, monologen of dialogen. De theatergroep speelt zowel in het eigen Der Aa-Theater als elders, in andere accommodaties.
Het afgelopen jaar heeft de groep bijvoorbeeld ’De flat van Jet’ van Haye van der Heyden  gespeeld in een Groninge vertaling van Aaldrik Hovius en geregisseerd door Nico van der Wijk.

Tijdens het door de stichting georganiseerde Grunneger Theoaterfestival in november 2016 heeft de groep het stuk ‘Eten’ van Martin van Veldhuizen gebracht, vertaald door Sietske Boonstra en geregisseerd door Hanneke van der Molen.
Deze voorstelling werd ook gespeeld tijdens het 30MinutenLos Festival in Leek, waar het een plaats afdwong voor de finale in het VanBeresteyntheater in Veendam. De finale werd niet gewonnen.

In december werd een lezing gehouden over architect Nijhuis en de door hem ontworpen gebouwen in Groningen, waaronder het gebouw van de Grunneger Sproak. Dit laatste bleek nog tijdens de lezing niet juist te zijn.

In oktober 2016 is de theatergroep Grunneger Sproak begonnen met het instuderen van het stuk 'Börgman en de brandstichters’ van Max Frisch. Voorstellingen hiervan worden gegeven in maart 2017.

Faciliteiten Der Aa-Theater

Het Der Aa-Theater heeft een theaterzaal te huur met een capaciteit van 120 zitplaatsen bij een reguliere toneelvoorstelling. In deze zaal ligt een parketvloer, waardoor de zaal – zo leert de ervaring – ook uitermate geschikt is voor dansvoorstellingen en dansdemonstraties. In de theaterzaal zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk; sinds enige tijd beschikt het theater (met dank aan het NNT) over demontabele tribunes. De zaal is ook te huur als repetitieruimte.

Daarnaast beschikt het Der Aa-Theater over een (kleinere) achterzaal, die geschikt is voor vergaderingen, repetities en kort eveneens voor een voorstelling voor een klein publiek.

Bovengenoemde zalen zijn zowel overdag als ’s avonds te huur. Daarnaast is het mogelijk te exposeren in het theater. Kijk voor nadere informatie over de zaalverhuur, technische gegevens, (expositie)mogelijkheden en huurprijzen op een van onze sites: www.deraatheater.nl en www.degrunnegersproak.com

Verhuur

Er is een duidelijke toename te zien in de verhuur van de zalen in het Der Aa-Theater. De verhuur van de zalen vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting en het theater. De stichting krijgt geen structurele subsidie. Naast de zaalverhuuropbrengst heeft de stichting inkomsten uit de horecavoorziening in het theater, die zoals eerder opgemerkt in eigen beheer door vrijwilligers wordt geëxploiteerd. De  zogenaamde beheerderswoning (Akerkstraat 11a) is verhuurd.

De verhuur laat een grote diversiteit aan huurders zien. Naast studentenverenigingen en middelbare scholen die de theaterzaal afhuren voor hun jaarlijkse uitvoering, weten andere amateurgezelschappen het Der Aa-Theater in toenemende mate te vinden als podium voor hun voorstelling.

De grootste publiekstrekker was wel de theaterfeuilleton 'Uut de Hoogte' van de stichting SpeelGoud die in oktober 2015 van start ging en die in 2016 een vervolg heeft gekregen.
Andere voorbeelden van de invulling van de zalen in 2016:
Vier jaar lang heeft het theater ruimte geboden aan de maandelijkse avond van Het Festival Nu,  met o.a. workshops meditatie, dansmeditatie en muziek.  Hieraan is eind 2016 een eind gekomen.

In dit verband mag ook de toenemende samenwerking met theatergezelschap WAARK niet onvermeld blijven. Dit gezelschap heeft in het kader van het 'Werkmanjaar' een aantal fraaie en vrijwel uitverkochte theatervoorstellingen gebracht van 'Ik ga naar Tahiti'. 

Ook de voorstellingen 'Hoes en Heerd' van Stichting Peerd  in december 2016 mogen niet onvermeld blijven

Publiciteit

Om publiek naar de eigen activiteiten en voorstellingen in het  Der Aa-Theater te trekken, gebruikt de stichting de volgende kanalen en communicatiemiddelen:
- nieuwsbrief, maandelijks, per e-mail, bij inschrijving
- posters/flyers van programma in een oplage van enkele honderden in stad  en  provincie
- websites van de Grunneger Sproak en Der Aa-Theater en Facebook. 
- contacten met lokale media zoals o.a. lokale radiomakers, RTV Noord en via Uitservice  aankondiging in alle regionale kranten.

Donateurs

De stichting had in 2016 20 donateurs die € 16,-- per persoon betaalden. Donateurs hebben recht op gratis entree bij twee activiteiten van de Theatergroep De Grunneger Sproak en soms korting op de andere activiteiten. Door de gestage terugloop van het aantal donateurs wil het bestuur onderzoeken of het donateurschap vervangen kan worden door een andere wijze van betrokkenheid bij en financiële ondersteuning van de stichting.

Vooruitblik 2017

Voor het nieuwe jaar heeft de Stichting De Grunneger Sproak plannen op allerlei vlakken. Naast de reguliere taken als eigen theaterproducties, beheer en verhuur van het theater, wil Stichting De Grunneger Sproak zich richten op:
- samenwerking met  de Groninger Uitdaging
- samenwerking met Theatergroep Waark en Stichting Peerd
- plannen maken voor de viering van het 100 jarig bestaan in 2019