Jaarverslag 2017 van de Stichting De Grunneger Sproak

Inleiding
Het maken van een jaarverslag kost tijd, maar het levert ook wat op. Het is een moment om stil te staan bij het hele afgelopen jaar: wat is er gedaan, wat ging goed en wat kan beter, hoe staan we er voor, wat moet er veranderen. Het verslag 2017 komt uit in 2018, op een moment dat er veel veranderd is in het bestuur, maar ook in het reilen en zeilen van de organisatie. Het doel van de Grunneger Sproak is om van het Der Aa-theater een bloeiend en bruisend theater te maken. Het gebouw uit 1926 spreekt iedereen aan die er binnen komt, en verdient het een mooie plek te hebben in het culturele leven van Groningen. Zoals vanouds in de Grunneger Toal, maar dat zeker niet alleen.
2017 was een jaar van voorbereiding. Een paar stappen terug, om beter te kunnen springen, als het ware.
Maar welke veranderingen je ook wilt: ondertussen moet de boel blijven draaien.
De vrijwilligers die met hart en ziel werken in en voor het theater vormen de basis van de organisatie die dat voor elkaar gekregen heeft.
Zonder hen zouden we niet kunnen bestaan. Namens het bestuur dank ik jullie van harte, allemaal!

Joan Stam,
(Voorzitter Grunneger Sproak 2018)

Bestuur 2017
Het bestuur vergaderde om de 3 à 4 weken. Er bleek behoefte aan vernieuwing. De voorzitter gaf te kennen zijn functie neer te willen leggen. Bertine Beugels werd in de herfst benoemd tot lid.
Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers ging moeizaam; veel taken rustten op de schouders van een beperkt aantal mensen.
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Aaldrik Hovius, voorzitter
Harm van den Berg, secretaris
Peter Gerrits, penningmeester
Ankie Bours, lid
Bertine Beugels, lid (vanaf de herfst)
Het bestuur moet zelf ook de handen uit de mouwen steken, en is onbezoldigd.

Financiën
Het financieel jaarverslag geeft inzicht in de omvang van de begroting en de kwetsbaarheid van een kleine organisatie als de onze. (zie website)
We proberen op vitale functies een vrijwilligersvergoeding te betalen, en tegelijk een schuld bij de bank af te lossen. Een toename van activiteiten zal het geheel opkrikken.
Aandachtspunt blijft het werven en behouden van vrijwillige medewerkers.

Activiteitenverslag
Het merendeel van de activiteiten georganiseerd door Theatergroep Grunneger Sproak heeft plaatsgevonden in het eigen Der Aa-theater. Daarnaast heeft de groep, op uitnodiging, eveneens elders in de provincie twee eenakters gespeeld.
Behalve het jaarlijkse avondvullend toneelstuk bestonden de eigen activiteiten voornamelijk uit: de Seizoensopening (met o.m. Arno van der Heijden), de traditionele Nijjoarsveziede en het (2e) Grunneger Laidjesfestval. Dit succesvolle festival werd voor de derde keer gehouden. Winnaar was Dion Bouwes, en de publieksprijs ging naar de jonge singer/songwriter Krzysztof Groen.
De theatergroep streeft ernaar de inhoudelijke kwaliteit steeds verder te verbeteren, door middel van o.m. workshops en presentatietraining Daarnaast worden er nieuwe initiatieven ontplooid, teneinde het gebruik van de Grunneger Toal ook op andere manieren te bevorderen (meer eenakters te brengen, verhalen vertellen, gedichten voordragen).
Verheugend is het feit, dat de Groninger stichting “Kostverloren” ten derde male de “Grunneger Veurleescup” in ons theater heeft gerealiseerd. Kinderen van groep 7 en 8 van scholen voor primair onderwijs uit Stad en provincie konden daaraan meedoen.
Hoge bezoekersaantallen werden in januari wederom gerealiseerd, tijdens het driedaagse gebruik van het theater door Eurosonic/Noorderslag: wij zijn een van de locaties waar verschillende (ook internationale) bands optreden.
Inclusief de voorstellingen in voor- en najaar van het zeer succesvolle theaterfeuilleton “Uut de Hoogte” van Stichting Speelgoud - de 6 afleveringen (10 x gespeeld per aflevering) waren bijna steeds uitverkocht - kwam het totale aantal voorstellingen ruim boven de honderd uit. We kunnen constateren, dat er regelmatig een goed artistiek niveau gehaald werd bij het gebodene.
Verder werd de theaterzaal, en in toenemende mate de kleinere achterzaal, verhuurd voor andere activiteiten, zoals boek- & CD-presentaties, vergaderingen, video-opnames en repetities. Het is verheugend te zien dat wie eenmaal het theater heeft leren kennen, er graag opnieuw komt .
We verwelkomden graag:
Theatergroep WAARK – Theater te Water (afscheidsvoorstelling) – flamenco-groep Ellen Bos – Rijksuniversiteit Groningen, met “Expeditie Noord”- mannenkoor “Zangzaad” – het Zoudttheater – studententoneelgroep “Idiomotor”- toneelgroep “Eloquentia”, Preadiniusgymnasium Groningen – toneelgroep GUTS, met engelstalig toneel – studententoneel van “Albertus Magnus”- Robert Ramaker (cabaret) – salsagroep Juan Carlos – toneelgroep “Het Complot”- Menso Altingcollege – Groninger Kinder-, Jeugd- en Studentenkoor – Werkmancollege (workshops) – stichting “Dignis”, voorstelling over dementie – voorstelling kleinkunst, door Dieneke Wiersma.
Ramon Rabbers, podiumpresentatie muziek & band – voorstelling “Mamouska”(Amsterdam) – Gospelgroep: Gouwe Gospel – voorstelling “Scoren naar Behoren (Delft) – Meru Productions, met “Tim zingt”.