Jaarrekening 2015

De jaarrekening bestaat uit een financiële beschouwing, de balans per 31 december 2015, de
staat van baten en lasten over 2015 en toelichting op deze stukken.

Inleiding

Op 24 februari 1919 is de Vereniging De Grunneger Sproak in Groningen opgericht. Bij notariële akte van 17 maart 2010 is de vereniging omgezet in een stichting met als naam Stichting De Grunneger Sproak.

De stichting heeft als doel het in stand houden en bevorderen van specifiek Groningse kunst en cultuur, waaronder de Groninger streektaal.  De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het regelmatig houden van bijeenkomsten, te onderscheiden in:
  1. Eigen voorstellingen en producties op het gebied van toneel, zang en voordracht,
  2. Voorstellingen en producties van anderen op het gebied van toneel, zang en dans,
  3. De exploitatie van het Der Aa-Theater ten behoeve van repetities en voorstellingen op bovengenoemde gebieden, waaronder zaalverhuur,
  4. Algemene en buitengewone vergaderingen.
 2. Samenwerking met verenigingen en/of instellingen die hetzelfde doel beogen of kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelen,
 3. Overige activiteiten die bevorderlijk zijn voor het bereiken van deze doelstellingen.

Het bestuur van de stichting bestaat op 31 december 2015 uit vijf functies waarvan er drie zijn ingevuld, te weten:

 1. De heer A.H.P. Hovius, voorzitter vanaf 31-8-2002;
 2. De heer P.M. Gerrits, penningmeester vanaf 1-12-2010;
 3. Mevrouw A.F.J.A. van Vrijberghe de Coningh-Bours, namens de Theaterwerkgroep (v/m toneelvereniging Grunneger Sproak) vanaf 1-11-2011.

De data van infunctietreding zijn conform het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

Er zijn per 31-12-2015 twee vacatures, te weten de secretaris en voor gebouwenbeheer.

 

1.       Informatie over de verslaggeving

Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling

Tenzij anders vermeld zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de normale afschrijvingen. Op het gebouw en de bovenwoning wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

-        Renovatiekosten                10%,
-        Installaties                          10%,
-        Inventaris                            20%.

Kleine investeringen (grens circa € 250) zijn niet geactiveerd maar zijn direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen worden afgeboekt zodra deze oninbaar lijken. Op basis van een schatting van de incassorisico's is met ingang van het boekjaar 2012 bovendien een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid gevormd. Dotaties vinden plaats op basis van individuele waardering van posten. Per 31 december 2015 was een dergelijke voorziening niet nodig.

Vanaf 2012 worden geen vorderingen op donateurs wegens verschuldigde donaties meer opgenomen, omdat deze niet rechtens afdwingbaar zijn.

Passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Subsidies voor investeringen vallen vrij ten gunste van het exploitatieresultaat in hetzelfde tempo als waarmee op de betreffende investeringen wordt afgeschreven. Subsidies voor theaterprojecten (vanaf 2014) vallen vrij in het tempo waarin deze tot financiële verplichtingen hebben geleid.

2.       Bespreking van het resultaat

Exploitatieresultaat 2015

Het voordelig exploitatiesaldo over 2015 bedroeg € 10.045 tegen € 11.896 in 2014.
Het resultaat is dus met € 1.851 (15,5%) verslechterd.

Dat komt door de volgende oorzaken:

                                                                                                  €                                      €

Resultaat verbeterd door:
Meer zaalverhuur                                                                                                          6.851
Meer omzet barexploitatie                                                                                             4.405
Minder beveiligingskosten                                                                                                654
Meer opbrengst garderobe                                                                                               575
Minder rentekosten                                                                                                           522
Overige oorzaken < € 400                                                                                             1.575
Subtotaal 2015 beter dan 2014                                                                                   14.582    

Resultaat verslechterd door:
Minder recette-/partageopbrengst                                                 1.786

Meer kosten onderhoud/schoonmaak                                           1.755
Meer vrijwilligerskosten                                                                 1.707
Minder overige baten                                                                       785
Meer publiciteitskosten                                                                    570
Minder subsidies                                                                              550
Overige oorzaken < € 500                                                            4.526
Subotaal 2015 slechter dan 2014                                                                               - 11.680   

Per saldo 2015 beter bedrijfsresultaat                                                                           2.902

Per saldo meer bijzondere  lasten                                                                              -  4.753

Per saldo slechter exploitatiesaldo                                                                               -1.851

Hoewel de stichting geen winstoogmerk heeft, verloopt de exploitatie sinds medio 2013 niet meer verlieslatend. Omdat externe financieringsmogelijkheden van de stichtingsactiviteiten wel teruglopen en subsidiemogelijkheden voor de instandhouding van het theatergebouw nagenoeg afwezig zijn, is de stichting genoodzaakt hierin op middellange termijn zelf te voorzien. De stichting voelt de noodzaak om de liquiditeitspositie te verbeteren. Gezien het vorenstaande is de enige mogelijkheid hiertoe het op peil houden c.q. verbeteren van de exploitatieresultaten. Met andere woorden, de winst is – in elk geval nog enkele jaren – nodig om de instandhouding van het theatergebouw en daardoor de continuïteit van de activiteitenuitvoering te garanderen. Daarom is geen rekening gehouden met de heffing van vennootschapsbelasting op het positief exploitatieresultaat.


 3.Vooruitzichten en initiatieven voor 2016

Investeringen in het theatergebouw
Om de grote theaterzaal geschikt te houden voor verhuur en voor de uitvoering van eigen producties zijn investeringen noodzakelijk in groot onderhoud (isolatie, dak- en vloeronderhoud, schilderwerk, vervanging raamkozijnen e.d.) evenals in het kwalitatief op peil houden van licht- en geluidapparatuur. In 2015 is in concept het meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma (Miop) opgesteld om een beter beeld te krijgen van de noodzakelijke periodieke investeringen en om deze kosten gelijkmatig in de tijd te spreiden. Dit Miop is nog niet door het bestuur vastgesteld. In afwachting hiervan wordt voorgesteld om een deel van het exploitatieresultaat te reserveren voor groot onderhoud en deze reserve op een later tijdstip onder te brengen in de onderhoudsvoorziening. Zie ook onder par. 5. – Resultaatbestemming. Voor klein onderhoud staan voor 2016 de theatervloer, de noodverlichting en een deel van het dak op het programma.

Sponsoring
Om de kans op sponsorbijdragen te vergroten heeft de stichting begin 2015 de status van culturele ANBI verkregen. Concrete toezeggingen van bedrijven zijn in 2015 nog niet ontvangen.

Vrijwilligers
In 2015 is het stichtingsbestuur er in geslaagd om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor gebouwbeheer en de barexploitatie. Door de toegenomen werkbelasting van vrijwilligers is in 2015 zijn meer uitkeringen gedaan aan vrijwilligersvergoedingen voor met name horeca, techniek en schoonmaak/onderhoud. Aan de medewerkers op de administratie worden vergoedingen betaald voor reiskosten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Horeca
Het contract met Partyverhuur Ten Boer, aan wie de horecaexploitatie was uitbesteed, is in de loop van 2015 geëindigd. Per 1 september 2015 heeft de stichting de horecavoorziening in eigen beheer genomen. Zie voor een overzicht van het exploitatieverloop onder Toelichting op de exploitatierekening.

Energiekosten
Aan de stijging van de energiekosten is een einde gekomen. Ook is vanaf begin 2015 met succes een beroep gedaan op een regeling op grond waarvan de energiebelasting kan worden teruggevorderd. De eindafrekening over 2015 is nog niet in het resultaat verwerkt.

De verwachting is dat de energiekosten ongeveer op het huidige niveau zullen blijven.

 

4. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verhuur bovenwoning
Per 1 november 2011 is de bovenwoning verhuurd. De huuropbrengst bedraagt € 750 per maand, prijspeil 31 december 2015. Het huurbedrag is inclusief gas, water en licht. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Verwarmingsinstallatie
In 2011 is de verwarmingsinstallatie vervangen door nieuwe cv-combiketels op leasebasis.

Daarnaast is een keukengeiser geleaset en een deel van de installatiekosten. De leasetermijnen bedragen in totaal circa € 118 per maand.

Overwaardekrediet
De stichting heeft een rekening-courantfaciliteit bij de ING Bank van € 80.000. Op 31-12-2015 was hiervan circa € 59.200 (74%; 31-12-2014: 77,1%) verbruikt. De rente bedraagt 6,25% op jaarbasis. Daarnaast is een vergoeding verschuldigd van 0,125% per kwartaal over de hoogste limiet.

Er geldt geen aflossingsplicht. De rentelasten bedroegen in 2015 gemiddeld ongeveer € 955 per kwartaal. Het beleid is erop gericht om de rentelasten verder te beperken.

In februari 2016 heeft ING Bank de stichting laten weten dat de bank stopt met het product overwaardekrediet en dat de kredietlimiet met ingang van 1 juni 2016 stapsgewijs in 24 maanden tot nul zal worden afgebouwd. Over deze brief lopen onderhandelingen met de bank over onder meer het afbouwtempo en over alternatieve financieringsproducten. In afwachting daarvan is de bank nog niet begonnen met het terugbrengen van het kredietplafond. 

Koelaggregaat
In 2011 heeft Vrumona BV een koelaggregaat in bruikleen gegeven. Voor het onderhoud is een servicecontract afgesloten. De onderhoudskosten zijn verantwoord onder de horecakosten. In de loop van 2016 is dit contract overgenomen door de nieuwe horecaleverancier.

 5. Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het voordelig exploitatiesaldo 2015 ad € 10.045 als volgt te bestemmen:

1.       Naar de Reserve jubileum                                  €     2.000
2.       Naar het Fonds groot onderhoud                       €     4.000
3.       Naar de Algemene reserve                                €     4.045
         Totaal                                                                 €    10.045                               

 Dit bestemmingsvoorstel is nog niet door het bestuur goedgekeurd en daarom nog niet in de balans verwerkt. Het financieel resultaat is als “Exploitatiesaldo” onder het eigen vermogen verantwoord.

De gesprekken met de ING Bank over de liquiditeit van de stichting kunnen bepalend zijn voor de vraag of de jubileumreserve en het onderhoudsfonds op het geëigende moment tot besteding kunnen komen.


Balans

 

ACTIVA

                                                                                                 31-12-15               31-12-14

Vaste activa                                                                                     €                          €    
Gebouw, renovaties                                                                    85.851                   81.107

Bovenwoning                                                                              19.285                   19.285
Inventaris                                                                                      1.995                     3.209
Installaties                                                                                    1.902                     2.469
Licht- en geluidtechniek                                                                  664                           --
ICT                                                                                                  195                        296

Totaal vaste activa                                                                  109.892                 106.366

Vlottende activa
Barvoorraad                                                                                2.244                          --

Subsidies                                                                                         --                         550
Debiteuren                                                                                  6.087                        749
Te vorderen en vooruitbetaald                                                   3.806                      3.638
 
Totaal vlottende activa                                                             12.137                     4.937

Geldmiddelen
ING Postbankrekening                                                                   61                         649

Kas                                                                                            1.245                         524

Totaal Geldmiddelen                                                                 1.306                      1.173

Totaal activa                                                                         123.335                 112.476

 

PASSIVA

                                                                                             31-12-15               31-12-14

                                                                                                 €                          €    

Eigen vermogen
Algemene reserve                                                                    50.149                   38.253 

Exploitatiesaldo 2015 resp. 2014                                             10.045                   11.896

Totaal eigen vermogen                                                            60.194                   50.149

Schulden op lange termijn
ING Overwaardekrediet                                                           59.245                   61.726

 

Schulden op korte termijn
Crediteuren                                                                                   562                     2.045

Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen                         3.334                        702

Totaal kortlopende schulden                                                     3.896                     2.747

Totaal passiva                                                                     123.335                  112.476

 


 

Staat van baten en lasten

BATEN

                                                                      Rekening             Begroting               Rekening

                                                                            2015                     2015                     2014

                                                                             €                    €                     

Donaties                                                                410                       640                       783
Recettes                                                             3.960                    1.972                    5.746
Garderobe                                                             188                       500                       613
Subsidies                                                                 --                         --                          550
Horecavergoeding                                               4.308                        --                      4.139
Bruto baromzet                                                   4.859                        --                           --
Zaalverhuur                                                      21.152                  23.742                  14.302
Verhuur bovenwoning                                        9.000                    9.000                    9.000
Overige baten                                                     1.497                       480                       785

Totaal baten                                                    46.374                  36.334                  35.918

 

 

LASTEN

Huisvesting
Energie en water                                                  6.334                    6.500                    9.570

Lease cv en geisers                                             1.425                         --                     1.405
Dagelijks onderhoud                                            3.349                     5.750                   1.355
Belasting en verzekering                                     4.606                     4.500                    4.230
Beveiliging                                                              409                     1.100                    1.062
Kleine aanschaffingen                                            800                        250                       400
Schoonmaakkosten                                                 pm                                                     239
Afschrijvingskosten                                             3.070                      2.700                    2.681
Overige huisvestingskosten                                     59                      1.000                            

Subtotaal huisvesting                                       20.052                     21.800                  20.942

Theater
Theaterstukken                                                     175                          135                        --

Regiekosten                                                          500                          600                        75
Opvoervergoedingen                                             442                          500                      516
Decor, techniek, grime                                          497                          400                        94
Gages, inkoop activiteiten                                  2.189                          350                   1.072
Consumpties                                                         864                          625                      909
Publiciteit                                                               831                          300                      261
Overige productiekosten                                       574                       1.050                      142

Subtotaal theater                                               6.072                       3.960                    3.069

Bureau

Vrijwilligersvergoedingen                                    1.858                       1.500                       --
Kantinekosten                                                        161                          100                      197
Porti, verzendkosten                                              572                          450                       141
Kantoorbehoeften                                                  351                          250                       210
Contributies, abonnementen                                   18                            50                         18
Telefoon, internet                                                  pm                          pm                          640
Website, computerkosten                                      292                          250                       254
Rente ING overwaardekrediet                            3.820                       4.100                    4.342
Bankkosten                                                            160                          250                       329
Overige algemene kosten                                      198                          850                       156

Subtotaal bureau                                                 7.430                      7.800                     6.287

Horeca-exploitatie
Inkoopwaarde van de omzet                                 1.337                           --                          --

Vergoeding barvrijwilligers                                      300                           --                          --
Leges vergunningen                                                  95                         140                         --
Kosten servicecontract                                            137                          200                        --
Bestek, glaswerk e.d.                                              119                            --                         --
Overige kosten horeca                                            221                          600                        --

Subtotaal horeca                                                  2.209                          940                        --

 

Totaal van de lasten                                          35.763                    34.500                28.209

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening          10.611                    1.834                 5.870

Baten/lasten vorig boekjaar                                     -/-566                        --                    3.880

Voordelig exploitatiesaldo                                  10.045                     1.834                 9.750

 

Toelichting horeca-exploitatie

De horecavoorziening is op 1 september 2015 in eigen beheer genomen. Tot en met 31 augustus 2015 was deze voorziening uitbesteed aan Partyverhuur Ten Boer. Over de periode 1 september tot en met 31 december 2015, waarin de barexploitatie in eigen beheer is uitgevoerd kan de volgende opstelling gemaakt worden:
                                                                                                    2015           2014

                                                                                                       €                 €

Opbrengst horecavergoeding                                                      4.308         4.138
Bruto horeca-omzet                                                                     4.859             --
Subtotaal                                                                                      9.167         4.138

Inkoopkosten horeca                                                                    1.337             --
(Eigen) consumpties                                                                       pm            -910
Brutowinst                                                                                    7.830         3.228

AF:
Service- en overige kosten bar                                                       872            165
Kantinekosten                                                                                161             197
Totaal af                                                                                      1.033             362

Netto winst horeca-exploitatie                                                 6.797          2.866

De bruto baromzet vanaf 1-9-2015 (eigen beheer) bedroeg         4.859
De inkoopkosten van de omzet bedroegen                                   1.337
De brutowinst bedroeg derhalve                                                   3.522
Ofwel                                                                                               72,5%

 

De nettowinst exclusief de opbrengst horecavergoeding van Partyverhuur Ten Boer bedroeg 
€   2.489 ofwel 51,2%

Een reële vergelijking van bovenstaande cijfers met die over 2014 is niet mogelijk omdat de horeca-exploitatie in het hele jaar 2014 was uitbesteed. We verwachten dat de brutomarge (in percenten) in 2016 ongeveer gelijk blijft aan die over de laatste vier maanden van 2015. De verwachting is dat de horeca-exploitatie in 2016 in grotere (positieve) mate aan het exploitatieresultaat zal bijdragen.


 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

 

ACTIVA

 

1.       Vaste activa 
                                                                                                  €
a.       Verbouwing                                                              

          Openingsbalans 1-1-2015                                           81.107
          Investeringen in 2015                                                      5.430
          Af: Afschrijving 2015                                                      -/-686
          Boekwaarde per 31-12-2015                                       85.851  

De investering betreft de activering van groot onderhoud aan het dak.
Het afschrijvingspercentage op verbouwingen/renovaties bedraagt 10%.
Op het theatergebouw zelf wordt niet afgeschreven.

b.       Bovenwoning
          Openingsbalans 1-1-2015                                           19.285

          Investeringen / afschrijvingen 2015                                     0
          Boekwaarde per 31-12-2015                                      19.285

 Betreft de boven de theaterzaal gelegen woonruimte.  Op het appartement wordt conform voorgaande jaren niet afgeschreven.  

 c.       Inventaris
          Openingsbalans 1-1-2015                                             3.209

          Investeringen 2015                                                           450
          AF: Afschrijvingen 2015                                            -/- 1.664
          Boekwaarde per 31-12-2015                                         1.995

 De investering betreft de aanschaf van gordijnen in de achterzaal. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

 d.       Installaties
           Openingsbalans 1-1-2015                                             2.469

           Investeringen 2015                                                           --
           Afschrijvingen 2015                                                     -/- 567
           Boekwaarde per 31-12-2015                                        1.902

Deze post betreft de geactiveerde installatiekosten van twee verwarmingsketels.
De installatiekosten zijn zoveel mogelijk geleaset. Het deel dat niet kon worden geleaset, is geactiveerd. Het afschrijvingspercentage bedraagt 10%.


a.       ICT
          Openingsbalans                                                              296

          Investeringen in 2015                                                       --
          Afschrijving in 2015                                                      -/-101
          Boekwaarde per 31-12-2015                                          195

b.       Techniek
         
 Investeringen in 2015                                                    717

           Af: Afschrijving in 2015                                               -/- 53
           Boekwaarde per 31-12-2015                                        664

De investering betreft de aanschaf van een beamer (€ 437) en een geluidsversterker (€ 280). Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De afschrijving start op de investeringsdatum.

 

2.       Vlottende activa

 a.       Debiteuren - € 6.087
           Betreft voornamelijk vorderingen op huurders van de grote theaterzaal die wel zijn 

           gefactureerd maar op 31 december 2015 nog niet waren ontvangen.             

          Specificatie:                                                           €                       
          Stichting SpeelGoud                                             3.840
          Ontime Theater Producties                                      665
          De Steeg                                                                  541
          H.N. Werkmancollege                                              362
          Maartenscollege                                                      300
         Overige < € 300                                                        379
         Totaal                                                                     6.087                               

 

b.       Te vorderen / vooruitbetaalde kosten - € 2.474
          Betreft kosten die eind 2015 zijn betaald maar betrekking hebben op 2016 en

          vorderingen die per 31 december 2015 nog binnen moesten komen.

         Specificatie:                                                           €  
         Opstalverzekering 2016                                       1.614
         Inboedelverzekering 2016                                       463                               
         Overige                                                                    397
         Totaal vooruitbetaalde kosten                              2.474

Bovenstaand saldo is begin 2016 afgewikkeld.

 

3.       Geldmiddelen
          Het kassaldo en het saldo van de ING rekening (niet het overwaardekrediet; zie hiervoor 

          schulden op lange termijn) zijn in overeenstemming met de kasstaat resp. het laatste
          dagafschrift van 2015. Het kassaldo bestaat uit het reguliere saldo in de 'hoofdkas' en 
          het wisselgeld in de kas kaartverkoop, de horeca-kas en de in 2015 ingestelde gardero
         (beide € 42,50). De garderobe-opbrengst wordt vanaf 2015 opgenomen in de
          exploitatierekening van de stichting.

 

PASSIVA

 1.  Eigenvermogen                             
 
      Stand eigen vermogen per 31-12-2015                50.149

      Exploitatieresultaat 2015                                      10.045  
      Stand per 31-12-2015                                          60.194                               

 Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is nog niet in de balanscijfers verwerkt.

 

2.       Schulden op lange termijn

a.       ING Overwaardekrediet
         Saldo per 31-12-2015                                   € 59.245

Het overwaardekrediet fungeert als de reguliere betaalrekening van de stichting.
De rente over het saldotekort (6,25% op jaarbasis) wordt 1x per kwartaal geïncasseerd. Daarnaast is aan ING een bedrag van 0,125% per maand verschuldigd over de hoogste limiet. Het kredietmaximum bedraagt € 80.000. Er geldt geen aflossingsplicht. Het saldo stemt overeen met het laatste dagafschrift van 2015.

ING heeft laten weten dat het kredietplafond vanaf 1 juni 2016 stapsgewijs in 24 maanden tot nul wordt afgebouwd. Op het moment dat deze jaarrekening wordt geschreven loopt overleg met de bank over het afbouwtempo en alternatieve financierinsproducten.

3.       Schulden op korte termijn 

          a.       Crediteuren
                    Saldo per 31-12-2015: € 562


          Betreft diverse kleinere posten. De schulden zijn begin 2016 alle 
          afgewikkeld.                      

         b.       Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen
                   Saldo per 31-12-2015: € 1.899

                   Specificatie:
                   Vooruit ontvangen donaties 2016                            128

                   ING, rente overwaardekrediet 4e kwartaal 2015      956
                   Energiekosten                                                          636
                  Overige                                                                     179                               
                  Totaal                                                                    1.899


 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

 

BATEN

 1.       Donaties - € 410
           Betreft de ontvangst van donateursbijdragen 2015. Het niveau van de onateursbijdragen 

           is al geruime tijd geleidelijk aan het teruglopen.

 2.       Recettes - € 3.960
           Betreft de opbrengst van kaartverkoop voor een aantal voorstellingen in 2015. In het               inhoudelijk jaarverslag over 2015 meer informatie aan over de voorstellingen en    

          evenementen die in 2015 in het theater hebben plaatsgevonden.

3.       Garderobe - € 1.188 
         
Betreft de opbrengst van de in de loop van 2015 gestarte

         vergoeding voor het gebruik van de garderobe. Het tarief bedraagt € 0,50 per jas.

4.       Horecavergoeding - € 4.308 
          Betreft horecavergoeding van Partyverhuur Ten Boer tot en met juli 2015.

          De vergoeding bedroeg 20% van de horeca-omzet. Over eigen consumpties zijn de
          normale tarieven (tegen bruto verkoopprijs) verschuldigd. 

De op 20 februari 2015 afgelopen overeenkomst met Partyverhuur Ten Boer is mondelingverlengd tot aan het einde van het seizoen 2014/2015. Vanaf 1  eptember 2015 is de horeca-exploitatie in eigen beheer genomen en is het contract met partyverhuur Ten Boer daarom niet meer verlengd.

          Deze posten zijn begin 2016 alle volledig afgewikkeld.

5.       Zaalverhuur - € 21.152

Betreft incidentele verhuur van de grote theaterzaal en in mindere mate de achterzaal. In deze opbrengst is ook de verhuur aan stichting SpeelGoud opgenomen van zowel de theater- als de achterzaal gedurende twee weken per voor de duur van vier maanden (van september tot en met december 2016 - € 5.544 excl. btw) voor de theaterfeuilleton “Uut de Hoogte”. Het contract loopt in maart 2016 af. De verhuuropbrengst over het tijdvak januari tot en met maart 2016 wordt verantwoord in de exploitatierekening 2016. Besprekingen over een vervolg in 2017 zijn gaande.

 6.       Verhuur bovenwoning - € 9.000
 Met ingang van 1 november 2011 wordt de bovenwoning verhuurd. De huuropbrengst bedraagt € 750 per maand incl. energie en water. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht.

 7.       Overige baten - € 1.497
 

           Specificatie:                                                                  €
            Belastingdienst, restitutie energiebelasting                1.164
            Doorberekende administratiekosten                              333 
           Totaal                                                                           1.497

Betreft de in rekening gebrachte vergoeding voor administratiekosten voor voorstellingen waarvan de kaartverkoop door het theater wordt verzorgd en afgedragen aan de toneelgezelschappen. De terugontvangen energiebelasting hangt samen met de verkrijging van de culturele ANBI-status.

 

LASTEN

 1.       Energie en water - € 6.334
Betreft de voorschotnota’s van Eneco wegens verbruik van gas en elektriciteit van zowel nr. 11 (theatergebouw incl. kantoor) als nr. 11a (de bovenwoning). Vanaf 2015 wordt energiebelasting terugontvangen (zie onder 7. – Overige baten).

2.       Lease cv en geisers - € 1.425
Betreft de leasekosten van twee verwarmingsketels en van een keukengeiser. Ook een deel van de installatiekosten is geleaset. De maandelijkse leasetermijn bedraagt ongeveer € 119.

3.       Dagelijks onderhoud - € 3.349
Betreft hoofdzakelijk dagelijks onderhoud. De uitgaven betreffen vrijwel uitsluitend materialen (hout, lampen, plaatmateriaal en kleine gereedschapsonderdelen.

4.       Belasting en verzekering - € 4.606 

Specificatie:                                                            €
Gemeentebelasting                                            1.855
Waterschapslasten, afvalstoffenheffing e.d.         387 
Opstalverzekering                                              1.669
Inboedelverzekering                                              695                                                               
Totaal                                                                 4.606                           

Het verzekerde bedrag van de opstallen bedraagt in totaal € 550.000.

 

5.       Beveiliging - € 409
Betreft de abonnementskosten voor aansluiting op de alarmcentrale en de kosten van de onderhoudscontracten voor het inbraakalarm en de portables.

 

6.       Afschrijvingskosten - € 3.070 
                                                                                                          €

               Inventaris                                                                          1.664
               Installaties                                                                           567
               Verbouwing                                                                         686
               ICT                                                                                      101
               Licht- en geluidstechniek                                                      52
               Totaal                                                                               3.070

 Meer informatie over investeringen en afschrijvingen staat in de toelichting op de balans.

 

7.       Gages - € 2.189
          Dit betreft de inkoopkosten van activiteiten en de kosten van de partageregelingen.

  

8.       Consumpties - € 864
Betreft de door Partyverhuur Ten Boer (Johan Bulthuis) in rekening gebrachte kosten van consumpties tijdens repetities, vergaderingen e.d.  voor de periode lopend tot 31 juli 2015. Tegenover deze kosten staat de horecavergoeding (20% van de horeca-omzet).

9.       Rente ING Overwaardekrediet - € 3.820
Betreft de per kwartaal door ING Bank geïncasseerde rente over het saldo op het overwaardekrediet.

De bedragen zijn exclusief kosten betalingsverkeer (€ 160). Omdat het beslag op het krediet geleidelijk afneemt, dalen de rentelasten. Het verloop was als volgt:

                                                             2015            2014              2013

                                                             €                     €                   €

1e kwartaal                                         959               1.124             1.119                               
2e kwartaal                                         948               1.142             1.129
3e kwartaal                                         957               1.110             1.202
4e kwartaal                                         956                  966             1.185
Totaal                                              3.820               4.342             4.635                               

In 2016 neemt het beslag naar verwachting verder af. ING heeft aangekondigd het product Overwaardekrediet te beëindigen. Het overwaardekrediet is een flexibel krediet voor zakelijk gebruik waarbij het theatergebouw als zekerheidsstelling is ingebracht. Gesprekken met ING over de geleidelijke verlaging van de kredietruimte zijn nog gaande.

 

10.       Baten en lasten voorgaand boekjaar -  € 566 (per saldo lasten)

Specificatie:                                                                                €
Energielasten                                                                             785
Afrekening bijdrage Huis vd Groninger Cult.                               66
Overige                                                                                      320
Subtotaal                                                                                1.172
AF:
Verkoop stoelen, tafel en kraantjespotten           455
Afrekening theaterworkshops                              150
Subtotaal                                                                                   605
Saldo                                                                                         566