Stichting De Grunneger Sproak

 

 

 

 

Jaarrekening 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mei 2017


 

 

Jaarrekening 2016

De jaarrekening bestaat uit een financiële beschouwing, de balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en toelichtingen op deze stukken.

 Inhoudsopgave                                                                                                                      

 1. Inleiding                                                                                                
 2. Informatie over de verslaggeving                                                      
 3. Bespreking van het resultaat                                                             
 4. Vooruitzichten en initiatieven voor 2017                                            
 5. Horeca-exploitatie                                                                                
 6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen                                        
 7. Voorstel resultaatbestemming                                                           

 


 

 BIJLAGEN

      1. Balans per 31 december 2016                                                           
      2. Staat van baten en lasten over 2016                                             
      3. Horeca-exploitatie                                                                           

 

 

 

Inleiding

Op 24 februari 1919 is de Vereniging De Grunneger Sproak in Groningen opgericht. Bij notariële akte van 17 maart 2010 is de vereniging omgezet in een stichting met als naam Stichting De Grunneger SproDe stichting heeft als doel het in stand houden en bevorderen van specifiek Groningse kunst en cultuur, waaronder het Groningse dialect.  De stichting tracht dit doel te bereiken door:t regelmatig houden van bijeenkomsten, te onderscheiden in:

  1. Eigen voorstellingen en producties op het gebied van toneel, zang en voordracht,
  2. Voorstellingen en producties van anderen op het gebied van toneel, zang en dans,
  3. De exploitatie van het Der Aa-theater ten behoeve van repetities en voorstellingen op bovengenoemde gebieden, waaronder zaalverhuur,
  4. Algemene en buitengewone vergaderingen.
 1. Samenwerking met verenigingen en/of instellingen die hetzelfde doel beogen of kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelen,
 2. Overige activiteiten die bevorderlijk zijn voor het bereiken van deze doelstellingen.

 

Het bestuur van de stichting bestaat op het tijdstip waarop deze jaarrekening werd geschreven uit vijf functies waarvan er vier zijn ingevuld, te weten:

 1. De heer A.H.P. Hovius, voorzitter vanaf 31-8-2002;
 2. De heer H. Berg, secretaris vanaf 01-12-2016
 3. De heer P.M. Gerrits, penningmeester vanaf 1-12-2010;
 4. Mevrouw A.F.J.A. van Vrijberghe de Coningh-Bours, namens de Theaterwerkgroep (v/m toneelvereniging Grunneger Sproak), bestuurslid vanaf 1-11-2011.

 

De vijfde bestuursfunctie is nog vacant. De data van infunctietreding zijn conform het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

 

1.      Informatie over de verslaggeving

 

Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling

Tenzij anders vermeld zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de normale afschrijvingen. Op het gebouw en de bovenwoning wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

-        Renovatiekosten        10%,

-        Installaties                 10%,

-        Inventaris                   20%,

-        Techniek en ict          33%.

Kleine investeringen (grens circa € 250) zijn niet geactiveerd maar zijn direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen worden afgeboekt zodra deze oninbaar lijken.

Vanaf 2012 worden geen vorderingen op donateurs wegens verschuldigde donaties meer opgenomen, omdat deze niet rechtens afdwingbaar zijn.

Passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Subsidies voor theaterprojecten (vanaf 2015) vallen vrij in het tempo waarin deze tot financiële verplichtingen hebben geleid.

 

 

2.      Bespreking van het resultaat

 

Exploitatieresultaat 2016

Het voordelig exploitatiesaldo over 2016 bedroeg € 16.098 tegen € 10.045 in 2015.

Het resultaat is dus met € 6.053 (60,3 %) verbeterd.

Dat komt door de volgende factoren:

                                                                         €                      €

Resultaat verbeterd door:

Meer omzet barexploitatie                                          21.212

Meer subsidies en fondsbijdragen                                 3.320

Minder dagelijks onderhoud                                          3.035              

Meer recettes en partageopbrengsten                         2.046

Minder rente ING krediet                                                 980

Minder afschrijvingskosten                                               843

Minder consumpties                                                         738

Meer opbrengst zaalverhuur                                            688

Overige oorzaken < € 500                                              2.282

Subtotaal 2016 beter dan 2015                                         35.144                          

 

Resultaat verslechterd door:

Meer inkoopkosten baromzet                 6.838                          

Minder horecavergoeding                      4.308                       

Meer kosten energie en water               3.266

Techniek                                                  3.055                       

Meer gages en inkoop activiteiten         2.764                       

Meer vrijwilligersvergoedingen             2.337

Meer regievergoedingen                        2.050

Meer overige kosten vrijwilligers              918

Meer schoonmaakkosten                           846

Meer overige productiekosten                  509                       

Overige oorzaken < € 500                       1.811                       

Totaal 2016 slechter dan 2015                                          28.702   -/-

Per saldo 2016 beter bedrijfsresultaat                                6.442              

Per saldo meer bijzondere lasten                                            389   -/-                   

Per saldo beter exploitatiesaldo                                          6.053

 Hoewel de stichting geen winstoogmerk heeft, verloopt de exploitatie sinds medio 2013 niet meer verlieslatend. Aangezien stichtingen zonder winstoogmerk en met een ANBI-status onder voorwaarden rekening mogen houden met fictieve personeelskosten wegens arbeid door vrijwilligers is de verwachting dat voorlopig nog geen sprake is van belastbare winst. Daarom is in deze jaarrekening nog geen rekening gehouden met de heffing van vennootschapsbelasting.  

 Vooruitzichten en initiatieven voor 2017

 Investeringen in het theatergebouw

Om de grote theaterzaal geschikt te houden voor verhuur en voor de uitvoering van eigen producties zijn investeringen noodzakelijk in groot onderhoud (isolatie, dak- en vloeronderhoud, schilderwerk, vervanging raamkozijnen e.d.) evenals in het kwalitatief op peil houden van licht- en geluidapparatuur.
 In 2015 is in concept het meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma (Miop) opgesteld om een beter beeld te krijgen van de noodzakelijke periodieke investeringen en om deze kosten gelijkmatig in de tijd te spreiden. Dit MIOP is nog niet door het bestuur vastgesteld. In afwachting hiervan wordt voorgesteld om een deel van het exploitatieresultaat te reserveren voor groot onderhoud en deze reserve op een later tijdstip onder te brengen in de onderhoudsvoorziening. Zie ook onder par. 5. – Resultaatbestemming.

 Voor klein onderhoud staan voor 2017 de theatervloer, de noodverlichting op het programma.

De noodverlichting is inmiddels vernieuwd. Aan groot onderhoud/investeringen staan reparatie van het dak en de aanschaf van airconditioning apparatuur in de grote zaal op het programma. Inmiddels is in de Stad het initiatief De Groningse Uitdaging van start gegaan. Doel is om vraag naar en aanbod van goederen, diensten, tijd en kennis met elkaar zoveel mogelijk op basis van gesloten beurzen in contact te brengen. In juni 2017 wordt bekeken of de Stichting zich bij dit initiatief aansluit.

Sponsoring

Om de kans op sponsorbijdragen te vergroten heeft de stichting begin 2015 de status van culturele ANBI verkregen. Concrete toezeggingen zijn voor 2017 en twee daaropvolgende jaren van één bedrijf ontvangen. In 2017 zal een nieuwe wervingsactie worden uitgevoerd.

 Vrijwilligers

Ook in 2016 is het stichtingsbestuur er in geslaagd om een aantal nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor het bestuur, de publiciteit en de barexploitatie. Door de toegenomen werkbelasting van vrijwilligers is in 2016 zijn meer uitkeringen gedaan aan vrijwilligersvergoedingen voor met name horeca, techniek en schoonmaak/onderhoud. Aan de medewerkers op de administratie werden vergoedingen betaald voor reiskosten.

 Horeca

Sinds 1 september 2015 exploiteert de stichting de horecavoorziening in eigen beheer. Zie voor een overzicht van het exploitatieverloop onder Toelichting op de exploitatierekening.  

Energiekosten

De energielasten zijn in 2016 ten opzichte van 2015 tegen de verwachting in vrij fors gestegen. De stichting is voornamelijk terug te voeren op het gasverbruik. Van de mogelijkheid om energiebelasting wegens de culturele ANBI-status terug te vragen is in 2016 gebruik gemaakt.

Administratie

In verband met de toename van de bedrijvigheid in het theater is ook de omvang en de complexiteit van de financiële administratie aan het toenemen. Met het oog daarop is begin 2017 een nieuw boekhoudpakket in gebruik genomen. De boekhouding tot en met 2016 is in verband met de inrichting van het nieuwe pakket kritisch doorgelopen. Dat heeft geresulteerd in enkele correcties en aanpassingen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur woning 11a

Per 1 november 2011 is de bovenwoning verhuurd. De huuropbrengst bedraagt € 750 per maand, prijspeil 31 december 2016. Het huurbedrag is inclusief gas, water en licht. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht. Per 1 juli 2017 zal het huurtarief met 2% worden verhoogd.

Verwarmingsinstallatie

In 2011 is de verwarmingsinstallatie vervangen door nieuwe cv-combiketels op leasebasis.

Daarnaast is een keukengeiser geleaset en een deel van de installatiekosten. De leasetermijnen bedragen ongeveer € 120 per maand.

 

Overwaardekrediet

De stichting heeft een rekening-courantfaciliteit bij de ING Bank van € 80.000. Op 31-12-2016 was hiervan € 37.877 (47,3%; per 31-12-2015 nog: 77,2%) verbruikt. De rente bedraagt 6,25% op jaarbasis. Daarnaast is een vergoeding verschuldigd van 0,125% per kwartaal over de hoogste limiet. Er geldt geen aflossingsplicht. De rentelasten bedroegen in 2016 gemiddeld ongeveer

€ 710 per kwartaal.

 

In februari 2016 heeft ING aan de stichting laten weten dat zij stopt met het product overwaardekrediet. Besprekingen met de bank hebben ertoe geleid dat de afbouw van dit krediet later van start gaat dan oorspronkelijk werd meegedeeld (1 mei 2017 in plaats van 1 juni 2016) en dat het afbouwtempo langzamer wordt (60 in plaats van 24 maanden).

 

Koelaggregaat

In 2011 heeft Vrumona BV een koelaggregaat in bruikleen gegeven. Voor het onderhoud is een servicecontract afgesloten. De onderhoudskosten zijn verantwoord onder de horecakosten. In de loop van 2016 is dit contract overgenomen door de nieuwe horecaleverancier.

 

Boekhoudpakket

In de loop van 2017 is een boekhoudpakket in gebruik genomen en ingericht. De functionaliteit is daardoor toegenomen. Het abonnement kost € 10 per maand en is maandelijks opzegbaar.
Het pakket is internet-based en daardoor benaderbaar vanuit elke locatie met een werkende internetaansluiting.

 

3.      Voorstel resultaatbestemming

 

Het voordelig exploitatieresultaat over 2015 is overeenkomstig het in de jaarrekening 2015 opgenomen bestemmingsvoorstel in de balans per 31 december 2016 verwerkt.

Voorgesteld wordt om het voordelig exploitatiesaldo 2016 ad € 15.271 als volgt te bestemmen:

1.      Naar de Reserve jubileum                   €      4.000

2.      Naar de onderhoudsvoorziening          €      6.000

3.      Naar de Algemene reserve                  €      6.098

4.      Totaal                                                   €    16.098                       

 

Dit bestemmingsvoorstel is nog niet door het bestuur goedgekeurd en nog niet in de balans verwerkt.

Het financieel resultaat is als “Exploitatiesaldo” onder het eigen vermogen verantwoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJLAGEN

 

Bijlage 1 – Balans

 

ACTIVA

                                                                                  31-12-16          31-12-15

                                                                                           €                   €   

Vaste activa

Gebouw, renovaties                                         79.309             85.851

Woning 11a                                                      19.285             19.285

Renovaties                                                          5.857                   pm

Inventaris                                                              727               1.995

Installaties                                                          2.615               1.902

Licht- en geluidtechniek                                        171                  664

ICT                                                                           94                  195

Totaal vaste activa                                         108.058           109.892

 

Vlottende activa

Barvoorraad                                                       3.031               2.244

Subsidies                                                                   --                      --

Debiteuren                                                         4.143               6.087

Te vorderen en vooruitbetaald                          4.369               3.806

Totaal vlottende activa                                    11.543             12.137

 

Geldmiddelen

ING Postbankrekening                                             52                    61

Kas                                                                      1.689               1.245

Totaal                                                                 1.741               1.306

 

 

Totaal activa                                                              121.342           123.335

 

 


Bijlage 1 – Balans (vervolg)

 

PASSIVA

                                                                                  31-12-16          31-12-15

                                                                                           €                   €   

Eigen vermogen

Algemene reserve                                            54.194             54.194

Onverdeeld exploitatiesaldo                            16.098                   pm

Reserve jubileum                                               2.000               2.000

Onderhoudsfonds                                                   pm               4.000

Totaal eigen vermogen                                    72.292             60.194

 

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening                                     4.000                      --

 

Schulden op lange termijn

ING Overwaardekrediet                                   37.876             61.726

 

Schulden op korte termijn

Crediteuren                                                        2.484               2.045

Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen 4.690                  702

Totaal kortlopende schulden                             7.174               2.747

 

Totaal passiva                                                            121.342           112.476


Bijlage 2 – Staat van baten en lasten

 

BATEN

 

                                                                                 Rekening        Begroting         Rekening

                                                                                        2016                2016                2015

 

Donaties                                                                            336                  640                  410

Recettes en partageopbrengst                                      6.006               1.972               3.960

Garderobe                                                                         924                  500               1.188

Subsidies en fondsbijdragen                                          3.320                      --                      --

Horecavergoeding                                                                --                      --               4.308

Bruto baromzet                                                            26.071                      --               4.859

Zaalverhuur                                                                 21.840             23.742             21.152

Verhuur bovenwoning                                                   9.000               9.000               9.000

Overige baten                                                                1.564                  480               1.497

Totaal baten                                                                 69.061             36.334             46.374

 

LASTEN

 

Huisvesting

Energie en water                                               9.600               6.500               6.334

Lease cv en geisers                                            1.428                      --               1.425

Dagelijks onderhoud                                             314               5.750               3.349

Belasting en verzekering                                   4.742               4.500               4.606

Beveiliging                                                            563               1.100                  409

Kleine aanschaffingen                                           811                  250                  800

Schoonmaakkosten                                               846                                           pm

Afschrijvingskosten                                            2.227               2.700               3.070

Overige huisvestingskosten                                    48               1.000                    59

Subtotaal huisvesting                                       20.579             21.800             20.052

 

Theater

Theaterstukken                                                       10                  135                  175

Regiekosten                                                        2.550                  600                  500

Opvoervergoedingen                                            640                  500                  442

Decor, techniek, grime                                         130                  400                  497

Gages, inkoop activiteiten                                 4.953                  350               2.189

Kosten techniek                                                  3.055                      --                      --

Consumpties                                                          126                  625                  864

Publiciteit                                                              517                  300                  831

Overige productiekosten                                   1.083               1.050                  574

Subtotaal theater                                             13.064               3.960               6.072

 

Transporteren naar volgende bladzijde                      33.643             25.260             26.174
                                                                                 Rekening        Begroting         Rekening

                                                                                        2016                2016                2015

Transport van vorige bladzijde                                    33.643             25.260             26.124

 

Bureau

Vrijwilligersvergoedingen                                  4.195               1.500               1.858

Overige vrijwilligerskosten                                   918                      --                      --

Kantinekosten                                                          49                  100                  161

Porti, verzendkosten                                               92                  450                  572

Kantoorbehoeften                                                 214                  250                  351

Contributies, abonnementen                                  18                    50                    18

Telefoon, internet                                                 484                   pm                   pm

Website, computerkosten                                     318                  250                  292

Rente ING overwaardekrediet                           2.840               4.100               3.820

Bankkosten                                                            537                  250                  160

Overige algemene kosten                                     282                  850                  198

Subtotaal bureau                                                9.947               7.800               7.430

 

 

Horeca-exploitatie

Inkoopwaarde van de omzet                              8.175                      --               1.337

Vergoeding barvrijwilligers                                   pm                      --                  300

Leges vergunningen                                                 --                  140                    95

Kosten servicecontract                                            26                  200                  137

Bestek, glaswerk e.d.                                                --                      --                  119

Overige kosten horeca                                          217                  600                  221

Subtotaal horeca                                                8.418                  940               2.209

 

Totaal van de lasten                                                    52.008             34.500             35.763

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                   17.053               1.834             10.611

 

Bijzondere baten en lasten                                           -/-955                      --             -/- 566

 

Voordelig exploitatiesaldo                                           16.098               1.834             10.045

 

 

Bijlage 3 – Horeca-exploitatie

 

De horeca-exploitatie was tot en met het theaterseizoen 2014/2015 uitbesteed aan Partyverhuur Ten Boer. Met ingang van 1 september 2015 is de horeca-exploitatie in eigen beheer genomen.

Van het exploitatieverloop kan de volgende opstelling worden gemaakt:

 

 

                                                                                  2016                                        2015

                                                                             €             %                        €              %

 

Opbrengst horecavergoeding                                0             0               4.308             47

Bruto horeca-omzet                                      26.071         100               4.859             53

Subtotaal                                                       26.071         100               9.167           100

Inkoopkosten horeca                                       8.176          -32               1.337            -15

(Eigen) consumpties                                          127            -0                   pm            pm

Brutowinst                                                     17.768           68               7.830             85

 

AF:

Service- en overige kosten bar                          243            -1                  872            -10

Kantinekosten                                                      49            -0                  161              -1

Totaal af:                                                            292            -1               1.033            -11

 

Netto winst horeca-exploitatie                     17.476           67               6.797             74

 

 

De lagere bruto en netto marge (%) in 2016 ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt doordat tegenover de opbrengst horecavergoeding geen inkoopwaarde van de omzet staat. Exclusief deze horecavergoeding is de brutomarge in 2015 72% en de netto marge 51%.

 

 

 


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

 

ACTIVA

 

1.      Vaste activa

a.      Gebouw                                                           €

Openingsbalans 1-1-2016                          85.851

Correcties in 2016                                   -/-6.542

Boekwaarde per 31-12-2016                     79.309

 

b.      Renovaties
Boekwaarde per 1-1-2016                           6.542
Afschrijvingen in 2016                               -/- 685                       

Boekwaarde 31-12-2016                             5.857

c.       Woning 11a

Openingsbalans 1-1-2016                          19.285

Investeringen / afschrijvingen 2016                   0

Boekwaarde per 31-12-2016                     19.285

 

Betreft de boven de theaterzaal gelegen woonruimte.  Op het appartement wordt conform voorgaande jaren niet afgeschreven.  

 

d.      Inventaris

Openingsbalans 1-1-2016                            2.387

Correctie                                                         392

AF: Afschrijvingen 2016                          -/- 1.660

Boekwaarde per 31-12-2016                          727

 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

 

e.      Installaties

Openingsbalans 1-1-2016                            1.902

Correctie                                                      1.282                       

Afschrijvingen 2016                                    -/-569

Boekwaarde per 31-12-2016                       2.615

 

Deze post betreft de geactiveerde installatiekosten van twee verwarmingsketels.
De installatiekosten zijn zoveel mogelijk geleaset. Het deel dat niet kon worden geleaset, is geactiveerd. Het afschrijvingspercentage bedraagt 10%.


f.        ICT

Openingsbalans                                              195

Afschrijving in 2016                                                            -/-100

Boekwaarde per 31-12-2016                            95

Het afschrijvingspercentage bedraagt 33%.

g.      Techniek
Investeringen in 2016                                     664
Af: Afschrijving in 2016                               -/-493
Boekwaarde per 31-12-2016                          171

 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 33%.

In 2016 zijn enkele correcties in de afschrijvingskosten en de rubricering van investeringen uit het verleden doorgevoerd. De aanpassingen waren noodzakelijk om aansluiting te behouden tussen de staat van vaste activa en de financiële administratie.

2.      Vlottende activa

 

a.      Debiteuren - € 4.143

Betreft voornamelijk vorderingen op huurders van de grote theaterzaal die wel zijn gefactureerd maar op 31 december 2016 nog niet waren ontvangen.

Specificatie:                                                         

Provincie Groningen                                    1.065

RUG, Expeditie Noord                                     770

Stichting Peerd                                                650

DUO                                                                625

Lustrum VIP                                                     325                                               

Overige < € 300                                              708

Totaal                                                           4.143

 

In de loop van 2017 zijn bovenstaande vorderingen afgewikkeld.                     

 

b.      Te vorderen / vooruitbetaalde kosten - € 4.369

Betreft kosten die eind 2016 zijn betaald maar betrekking hebben op 2017 en vorderingen die per 31 december 2016 nog binnen moesten komen cq. nog te factureren omzet.

Specificatie:                                                     €                          

Energiebelasting 2016                                 1.215

Kasvoorschot                                                1.140

Huur Akerkstraat 11A, december 2016          750
Te factureren omzet                                       263

Overige                                                        1.001

Totaal vooruitbetaalde kosten                     4.369

Bovenstaand saldo is in de loop van 2017 afgewikkeld.

 


3.      Geldmiddelen

Het kassaldo en het saldo van de ING betaalrekening (niet het overwaardekrediet; zie hiervoor schulden op lange termijn) zijn in overeenstemming met de kasstaat resp. het laatste dagafschrift van 2016. Het kassaldo bestaat uit het reguliere saldo in de 'hoofdkas' en het wisselgeld in de kas kaartverkoop, de horeca-kas (€ 500,00) en de in 2016 ingestelde garderobekas (beide € 40,00). De garderobe-opbrengst wordt vanaf 2016 opgenomen in de exploitatierekening van de stichting.

De kassen worden niet gescheiden geadministreerd. Saldi in de garderobe-, kaartverkoop- en de horecakas worden in principe afgestort in de hoofdkas zodra deze de in overleg met de medewerkers vastgestelde limieten hebben overschreden. Bij bijzondere gelegenheden kan tijdelijk een hoger saldo als extra wisselgeld worden aangehouden (horeca, Eurosonic).

 

PASSIVA

 

4.      Eigen vermogen

                                                                                                                 

Algemene reserve

Openingsbalans 1-1-2015                                                  50.149

Exploitatieresultaat 2015                                                  10.045

Algemene reserve per 31-12-2015                                   60.194

AF: Resultaatbestemming 2015                                      -/- 6.000

Saldo per 31-12-2016                                                        54.194

 

Reserve jubileum

Stand per 31-12-2015                                                                 0

BIJ: Verdelingsvoorstel exploitatiesaldo 2015                     2.000

Stand per 31-12-2016                                                          2.000

 

 

Onverdeeld exploitatieresultaat 2016                              16.098

Totaal eigen vermogen                                                     72.292

 

5.      Voorzieningen

Onderhoudsfonds

Stand per 31-12-2015                                                                   0

BIJ: Verdelingsvoorstel exploitatiesaldo 2015                      4.000

Stand per 31-12-2016                                                            4.000

 

Het onderhoudsfonds had tot dusverre nog het karakter van een reserve, die werd gevoed uit de resultaatbestemming. Dat is ook voor 2016 nog het geval. Inmiddels ligt er een meerjaren onderhoudsplan aan dit fonds ten grondslag zodat de reserve in 2017 het karakter van een voorziening zal krijgen. In afwachting daarvan heeft het onderhoudsfonds inmiddels de benaming onderhoudsvoorziening gekregen.

 

 

6.      Schulden op lange termijn

 

a.      ING Overwaardekrediet

Saldo per 31-12-2016                                                        37.876                       

 

Het overwaardekrediet fungeert als de reguliere betaalrekening van de stichting.

ING Bank incasseert de rente over het saldotekort 1x per kwartaal. Het kredietmaximum bedraagt € 80.000 en vanaf 2017 stapsgewijs worden verlaagd. Afgezien hiervan geldt geen aflossingsplicht. Het saldo stemt overeen met het laatste dagafschrift van 2016.

7.      Schulden op korte termijn

 

a.      Crediteuren - € 2.484

Specificatie:
Belastingdienst, btw 4
e kwartaal 2016                                1.109

Eneco                                                                                      687

Overige posten < € 300                                                          688

Totaal                                                                                   2.484

 

Bovenstaande posten zijn in de loop van 2017 alle afgewikkeld.                       

 

b.      Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen
Saldo per 31-12-2016                                                          4.690

Specificatie:

Afrekening energieverbruik                                                2.187

Kruisposten                                                                             720

ING, rente overwaardekrediet 4e kwartaal 2016                   603

ING, bankkosten 4e kwartaal 2016                                         222

Overige                                                                                   958

Totaal                                                                                   4.690

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

BATEN

 

1.      Donaties - € 336

Betreft de ontvangst van donateursbijdragen 2016. Het niveau van de donateursbijdragen is al geruime tijd geleidelijk aan het teruglopen.

 

 

2.      Recettes - € 6.005

Betreft de opbrengst van kaartverkoop van voorstellingen in 2016. Dit bedrag is inclusief de uitspeelvergoeding ad € 350. In het inhoudelijk jaarverslag over 2016 treft u meer informatie aan over de voorstellingen en evenementen die in 2016 in het theater hebben plaatsgevonden.

 

 

3.      Garderobe - € 924
Betreft de opbrengst van de in de loop van 2015 gestarte vergoeding voor het gebruik van de garderobe. Het tarief bedraagt € 0,50 per jas.

 

4.      Fonds- en sponsorbijdragen - € 3.320
Fonds- en sponsorbijdragen waren bestemd voor het Laidjesfestival en  en voor de aanschaf van een trus in de theaterzaal ten behoeve van het theaterfeuilleton "Uut de Hoogte".

5.      Bruto omzet horeca - € 26.070

Betreft de bruto opbrengst uit barverkopen. Voor meer informatie over het verloop van de horeca-exploitatie zie het overzicht op bijlage 3 (blz. 13) bij deze jaarrekening.

 

 

6.      Zaalverhuur - € 21.840

Betreft incidentele verhuur, inclusief faciliteiten als beamer, piano e.d., van de grote theaterzaal en in mindere mate de achterzaal. Ook de opbrengst wegens verhuur aan stichting SpeelGoud van zowel de theater- als de achterzaal gedurende twee weken per maand voor de duur van drie maanden (van januari tot en met maart 2016 ) voor het theaterfeuilleton “Uut de Hoogte” is verantwoord onder deze post. Het contract loopt in maart 2016 af. Begin 2017 is het tweede seizoen van dit succesvolle feuilleton gestart.

 

 

7.      Verhuur bovenwoning - € 9.000

Met ingang van 1 november 2011 wordt de bovenwoning verhuurd. De huuropbrengst bedraagt

€ 750 per maand incl. energie en water. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht.

 


8.      Overige baten - € 4.885

Specificatie:                                                                 €

 

Belastingdienst, restitutie energiebelasting           1.215         
Doorberekende reserverings- en administratiekosten 200

Overige baten                                                             150

Totaal                                                                       1.565

Betreft de in rekening gebrachte vergoeding voor administratiekosten voor voorstellingen waarvan de kaartverkoop door het theater wordt verzorgd en afgedragen aan de toneelgezelschappen.

De terugontvangen energiebelasting hangt samen met de verkrijging van de culturele ANBI-status.

 

LASTEN

 

1.      Energie en water - € 9.600

Betreft de voorschotnota’s van Eneco wegens verbruik van gas en elektriciteit van zowel nr. 11 (theatergebouw incl. kantoor) als nr. 11a (de bovenwoning). Het bedrag is inclusief de in 2017 ontvangen jaarafrekening van het energiebedrijf over 2016. Vanaf 2012 wordt energiebelasting terugontvangen (zie onder 7. – Overige baten).

 

2.      Lease cv en geisers - € 1.394
Betreft de leasekosten van twee verwarmingsketels en van een keukengeiser. Ook een deel van de installatiekosten is geleaset. De maandelijkse leasetermijn bedraagt ongeveer € 119.

3.      Dagelijks onderhoud - € 314

Betreft hoofdzakelijk dagelijks onderhoud. De uitgaven betreffen vrijwel uitsluitend materialen (hout, lampen, plaatmateriaal en kleine gereedschapsonderdelen.

4.      Belasting en verzekering - € 4.742

Specificatie:                                                                   €

 

Gemeentebelasting                                                                         1.932                       

Waterschapslasten, afvalstoffenheffing e.d.              394                                               

Opstalverzekering                                                    1.796

Inboedelverzekering                                                   506                       

Aansprakelijkheidsverzekering                                   140                       

Totaal                                                                       4.742                       

 

Het verzekerde bedrag van de opstallen bedraagt in totaal € 550.000.

 

 


5.      Beveiliging - € 563

Betreft de abonnementskosten voor aansluiting op de alarmcentrale en de kosten van de onderhoudscontracten voor het inbraakalarm en de portables.

 

 

6.      Afschrijvingen en andere waardeaanpassingen vaste activa - € 1.687

Inventaris                                                                    110                                        

Installaties                                                                   569                       

Verbouwing                                                                 851

ICT                                                                               101
Licht- en geluidstechniek                                              56

Totaal                                                                       1.687

 

Meer informatie over investeringen en afschrijvingen staat in de toelichting op de balans op blz. 14.

 

7.      Regievergoedingen - € 2.550
Regievergoeding "De flat van Jet"                          1.850
Regievergoeding productie "Eten"                             700
Totaal                                                                       2.550

8.      Inkoop activiteiten/partageregelingen - € 4.953
Specificatie:
Babbeleguchies                                                           400
Klooster & Baumgarten                                              838
Workshops en pauzeacts Laidjesfestival                    407
De Vrek                                                                    1.038
De dader heeft het gedaan                                        707
Stuck Herry                                                                 820
Alex Staal                                                                    545
Songs4two                                                                   198
Totaal                                                                       4.953

9.      Kosten techniek - 3.055
Betreft voornamelijk kleine aanschaffingen zoals kabels, zaal- en toneelverlichting e.d.. In dit bedrag is tevens de aanschaf van een trus verantwoord die is aangeschaft ten behoeve van de voorstellingen-reeks "Uut de Hoogte" ad € 2.500. Voor deze investering is een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen ter grootte van eveneens € 2.500. Deze bijdrage is verantwoord onder de overige baten.

10.  Consumpties - € 126

Betreft het gebruik van consumpties voor rekening van de stichting door huurders van de theaterzaal. Het personeelsgebruik van de bar- en overige vrijwilligers wordt afzonderlijk geregistreerd.


11.  Overige productiekosten - € 1.083
Specificatie:
Vergoedingen jurering Laidjesfestival                       300
Begeleiding teksten Laidjesfestival                            100
Autohuur                                                                     203
Attentie "De flat van Jet"                                            101
Diverse kleinere productiekosten                               379
Totaal                                                                       1.083

12.  Vrijwilligersvergoedingen - € 4.195
Betreft betaalde vrijwilligersvergoedingen voor horeca, schoonmaak, techniek en onderhoud. De bedragen zijn gelijk aan of lager dan wat is vrijgesteld van loonheffing.

13.  Overige kosten vrijwilligers - € 919
Betreft de kosten van de vrijwilligersbijeenkomst ter gelegenheid van kerstmis 2016 (circa € 800). Het restant betreft de vergoeding van door vrijwilligers gemaakte reis- en andere kosten.

14.  Rente ING Overwaardekrediet - € 2.840

Betreft de per kwartaal door ING Bank geïncasseerde rente over het saldo op het overwaardekrediet.

Onderstaande bedragen zijn exclusief kosten betalingsverkeer. Omdat het beslag op het krediet geleidelijk afneemt, dalen de rentelasten. Het verloop was als volgt:

 

                                      2016                2015             2014               2013

1e kwartaal                     830                  959               959              1.124                       

2e kwartaal                     744                  948               948              1.142

3e kwartaal                     663                  957               957              1.110

4e kwartaal                     603                  956               956                 966

Totaal                           2.840               3.820            3.820              4.342                       

Het beleid is erop gericht het gebruik van dit overwaardekrediet verder terug te brengen. Dit past binnen de afspraken met ING over de afbouw van het bankproduct Overwaardekrediet.

De rentelasten zullen hierdoor in de komende jaren waarschijnlijk iets dalen.

 

15.  Overige kosten horeca - € 217
Betreft de consumpties van bar- en overige dienstdoende vrijwilligers.

16.  Baten en lasten voorgaand boekjaar -  € 955 (lasten)
Specificatie:
                                                                                                                €

Regievergoedingen voorstelling "Tot nut..."                                      500

Regievergoeding en grime kerstvoorstelling 2015                            225

Kosten internet nov/dec 2015                                                              57

Overige baten/lasten voorgaande boekjaren                                    173                                
Totaal                                                                                                  955